beylikdüzü escort

Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alacak

  • 19 Haziran 2017
  • 1.847 kez görüntülendi.
Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alacak
Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KAMU GÖZETİMİ , MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN  YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8 ve 9uncu derecelerde kadrolu Uzman Yardımcısı  kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı  durumları dikkate alınarak  15 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,
2-Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Ticari Bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,
3-ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP1 veya KPSSP2 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla,  başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunması,(Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),
4-Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olması(1/1/1982tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 5-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,gerekmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.Sınav başvuruları, 22/06/2017 tarihinde başlayıp 05/07/2017tarihi mesai saati itibariyle sona erecektir.Başvurular,elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nun,yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle  yapılacaktır.
YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavının yazılı bölümü 22–23Temmuz2017tarihlerinde her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kurumun“www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaşlık numaralarını girmek suretiyle erişebilecekleri sınav giriş belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu giriş belgesiyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere vatandaşlık numaralarını içeren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü; Muhasebe, Hukuk, Maliye ve İktisat-İşletme konularından klasik sınav şeklinde her gün sabah ve öğleden  sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecek olup, sınav  konuları şöyledir :
a) İktisat ve  İşletme Grubu:Mikro ve Makro İktisat,Uluslararası İktisat, Para ve Banka, Türkiye Ekonomisi,Kalkınma İktisadı, İstatistik (Genel bilgiler),İşletme İktisadı, İşletme Finansmanı.
b) Maliye Grubu:Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemic
c) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku,İdare Hukukuve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak), Ceza Hukuku (Genel Hükümler)d) Muhasebe Grubu:Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Genel Matematik ve Ticari Hesap.Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.
YAZILI SINAV Yukarıda belirtilen yazılı sınava ilişkin dörtana sınav grubunun herbiri için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için her gruptan alınan notların aritmetik ortalamasının 70ve üzerinde olması zorunludur.Yazılı sınav sonucunda 70puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.
SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınav adayların;
-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
-Bir konuyu kavrayıp özetleme,ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğeuygunluğu,
-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
-Genel yetenek ve genel kültürü,
-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesisuretiyle gerçekleştirilir.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır. Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adayaöncelik tanınır.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak , en fazla giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde  Kamu  Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir.  İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde  değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
DİĞER HUSUSLAR
a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz  sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
c)Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.İlan olunur
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

İstanbul Evden Eve Nakliyat Hizmeti veren en iyi şirketler. kütahya evden eve nakliyat bakırköy evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat esenler evden eve nakliyat ofis taşımacılığı şişli evden eve nakliyat